Pedagogisk verksamhet

Inskolning

På Lekhusets förskola använder vi oss av en inskolningsmetod som vi kallar föräldradelaktig inskolning. Det innebär att föräldrarna under ca 3-5 dagar är med i vår verksamhet tillsammans med sitt barn. Tillsammans med sina föräldrar får barnen lära känna pedagogerna, de andra barnen, förskolans miljö och våra rutiner. Det blir en trygg start som uppskattas av både barn och föräldrar. Tillsammans deltar ni i våran spännande och roliga verksamhet samt vid våra dagliga rutiner så som mat, vila och samling. Under dessa tre dagar tar föräldrarna själva hand om sina barn vid blöjbyte, mat och vila. Vi pedagoger tar kontakt och hjälper barnen i de situationer som känns rätt, all kontakt sker på barnens villkor.

När vi har lärt känna varandra är det dags att lämna barnet på förskolan, givetvis har vi individuella lösningar för de barn som behöver det. De första dagarna bör barnet bara lämnas några timmar och vi rekommenderar att barnen har en vistelsetid på förskolan som inte överstiger 09.00-15.00 de första två veckorna efter det att inskolningen är klar.

Vår erfarenhet är att denna typ av inskolning bidrar till att vi får en tillitsfull relation mellan föräldrar och pedagoger samt att föräldrarna blir delaktiga i barnens förskola. Barnen blir trygga när de ser att föräldrarna är med i verksamheten och att det blir ett roligt, tryggt men spännande ställe att vara. En omsorgsfull inskolning etablerar en trygghet hos alla parter.

Reggio Emilia

Vår läroplan har hämtat mycket inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken. Utgångspunkten i pedagogiken är barnens tankar och idéer. Genom en kombination av teori och praktik uppnås ett optimalt lärande. Reggio Emilia har varit närvarande på Lekhuset i många år, men det var först år 2001 som pedagogerna började arbeta medvetet med Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Pedagogerna strävar efter att ha en lyssnande, medforskande och reflekterande hållning gentemot barnen och deras arbete men också gentemot pedagogernas egna arbets- och läroprocess.  Genom en kontinuerlig dokumentation synliggör vi arbetsgången och utvecklingen för barnen. Detta möjliggör även barnens tänkande kring det aktuella temat.”

Vår läroplan har hämtat mycket inspiration från Reggio Emilia. Den pedagogiska filosofin från den lilla staden i norra Italien har väckt ett stort intresse och engagemang i många delar av världen. Reggio Emilia-inspirationen finns i USA, Sydkorea, Australien, i hela Skandinavien och i flera andra europeiska länder.

”Ett barn har hundra språk” skrevs av Loris Malaguzzi som under många var chef för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Dikten uttrycker grundläggande tankar i den pedagogiska filosofin. Man anser att nytänkande innebär gränsöverskridande på många olika sätt. Ett exempel är att man kombinerar avancerat teoretiskt arbete med en levande praktik med barnen. Man arbetar med lek och arbete, verklighet och fantasi och med många olika uttryck samtidigt.

Ett annat exempel på den gränsöverskridande hållningen är att pedagogerna i Reggio Emilia samarbetar med forskare och andra inom vitt skilda områden, som t ex hjärnforskning och design.

 

Den pedagogiska filosofin står också för:

  1. Ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för bamet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Loris Malaouzzi har sagt: ”Jag tror att de ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är utforskande och delaktighet.”
  2. Bejakandet av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och en tro på att man genom att bekräfta bamens individualitet och rättigheter på sikt kan förändra världen i en allt mer demokratisk riktning.
  3. En pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med bamens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring. Därför står inte Reggio Emilia för ett pedagogiskt program som man kan ”ta över” eller kopiera. Man kan däremot inspireras av grundtankarna och filosofin för att utveckla dem i sitt eget sammanhang, utifrån sina egna förutsättningar. Den pedagogiska filosofin fungerar också som inspiration i sammanhang utanför förskolan och skolan. I Sverige har t ex representanter från både näringslivet, socialvården och olika vetenskapliga områden visat sitt intresse.

Att arbeta Reggio Emilia-inspirerat innebär ett forskande arbetssätt där barnens val och dess förkunskaper, tankar och teorier är viktiga. Man lägger stor vikt vid den skapande processen och fantasin som en hjälp för barnen att bearbeta och pröva/ompröva sina idéer och hypoteser. Det är inte själva slutprodukten som är det viktigaste, utan vägen dit.

När man arbetar enligt Reggio Emilia så brukar man tala om de tre pedagogerna:

Miljön — föränderlig och stimulerande

För att lättare kunna fånga barnens intresse gäller det att skapa en miljö som barnen blir glada av och som väcker deras fantasi och nyfikenhet. Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Den ska också vara föränderling efter barnens behov.

Barnen hjälper varandra i kunskapssökandet

Enligt Reggio Emillia måste barnet stimuleras att skapa och söka sin egen kunskap, både enskilt och i samspel med andra. I samspelet med andra bam lär sig, barnet att alla har rätt att uttrycka sin åsikt och att ingen har fel. Barnen är duktiga på att hjälpa varandra att gå vidare, de behöver inte alltid ha hjälp av någon vuxen. Leken och arbetet sätts inte i motsats till varandra utan är starkt sammankopplade.

Den vuxne — stöttar barnet i bakgrunden

Den vuxne är inget kunskapslager som ska föras vidare. Tillsammans med barnen ska vi ge oss ut på kunskapsresor. Vi ska lyssna, forska och iaktta. Om bamet ”kör fast” ska vi finnas där för att hjälpa dem vidare t.ex. genom att ställa de rätta frågorna.